Политика за поверителност

Политика за поверителност на личните данни на Jobcenter.bg

КОИ СМЕ НИЕ 

 

“Джоб Център.бг“ ЕООД, ЕИК: 206042563, седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1618
район р-н Витоша
ул.Любляна No 34, партер
тел.: 0876 501901
Електронна поща: office@jobcenter.bg, Интернет страница: www.jobcenter.bg

Информация за контакти в Jobcenter.bg, относно опазване на личните данни на нашите потребители:
office@jobcenter.bg

Обработването на лични данни подчиняваме на следните цели:

“Джоб Център.бг“ ЕООД обработва лични данни на субектите с цел предоставяне на максимален обем професионални услуги, свързани с търсене и предлагане на работа. Субектите на лични данни са дееспособни физически лица.

“Джоб Център.бг“ ЕООД притежава и управлява платформата jobcenter.bg, където търсещите и предлагащи работа контактуват пряко и се свързват директно помежду си чрез публикуване на обяви за работа, прикачване на автобиография за търсене от външен файл, кандидатстване/отговор на такива обяви и/или обмен на необходимата във връзка с пазара на труда информация, като в тези случаи “Джоб Център.бг“ ЕООД обработва личните данни на субектите на основание чл.6, параграф 1, буква а) и/или чл.6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година.

Сигурността на личните данни на субектите е основен приоритет при нашата работа. С оглед прилагане на адекватно ниво на защита на предоставените лични данни, “Джоб Център.бг“ ЕООД следва нормативните изисквания за осигуряване на подходящите технически и организационни мерки за гарантиране на сигурност на обработването в съответствие с определеното ниво на риск за правата и свободите на субектите на лични данни.

“Джоб Център.бг“ ЕООД обработва лични данни на субектите:

 – в съответствие със съгласието на субекта на лични данни, което може да бъде оттеглено по всяко време по начина, по който то е предоставено;
 – когато е необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес;
 – когато е необходимо за нашите законни интереси, включително интересите ни за предоставяне на новаторски, персонализирани, безопасни и доходоносни услуги на нашите потребители и партньори, освен ако тези интереси не са пренебрегнати от вашите интереси или основни права и свободи, които изискват защита на лични данни.

Обработката се извършва с цел:

 • установяване на самоличността на субекта;
  • управление и изпълнение на заявени услуги, изпълнение на договори за услуги;
    • уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за отговор на подадени молби, жалби, предложения;

  Когато правното основание за обработване на личните данни е чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, субектът на данните дава изричното си съгласие за обработване на данните му за посочените цели – за търсене и намиране на работа. Субектът на данни може да оттегли съгласието си по всяко време, като оттеглянето не засяга законосъобразността на обработването, направено до момента на оттегляне на съгласието. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения от “Джоб Център.бг“ ЕООД

  Личните данни, които обичайно обработваме включват име, имейл/потребителско име, парола (при създаване на акаунт в страница на “Джоб Център.бг“ ЕООД), пол, възраст, адрес, образователна/професионална идентичност, онлайн идентификатор и др., в зависимост от конкретния случай.

  При кандидатстване за работа или при активиране на автобиография „За тъсене“ потребителят сам преценява какви лични данни да се съдържат в съответните файлове, включително информация, съдържаща чувствителни или специални категории данни.

  Кандидатури по обяви и прикачените външни файлове (автобиография/CV и/или мотивационно писмо и снимка ще бъдат съхранявани от “Джоб Център.бг“ ЕООД 6 месеца след изтичането на обявата, по която е изпратена кандидатурата.

  Автобиографиите „За търсене“ ще бъдат съхранявани 4 месеца от датата на активирането или до изтриването на автобиографията. В случай че след изтичане на 4 месеца активирането не се поднови, автобиографията ще бъде изтривана.

  Абониране за имейл известяване за обяви по избрани от вас критерии/запазено търсене ще бъде съхранявано до изтриване на зададените критерии и отказ от получаването на имейли или изтриване на акаунта.

  Акаунът ще бъде изтриван, в случай че в продължение на две години не е ползван.

  Абонамент за бюлетин ще се съхранява до отписване от бюлетина чрез отказ от получаването на имейли.

  “Джоб Център.бг“ ЕООД обработва законосъобразно личните данни на субектите. Тази обработка е задължителна с оглед изпълнение на целите – предоставяне на услуги по търсене и предлагане на работа в България и чужбина. Без тези данни, не биха могли да бъдат предоставени съответните услуги от страна на “Джоб Център.бг“ ЕООД

  За осигуряване на адекватна защита на данните “Джоб Център.бг“ ЕООД прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, насоките и указанията на Работната група по чл. 29, както и на КЗЛД.

  “Джоб Център.бг“ ЕООД е установила структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.

  С цел максимална сигурност при обработката на лични данни “Джоб Център.бг“ ЕООД може да използва допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

  “Джоб Център.бг“ ЕООД прекратява използването на личните данни на субекта в съответствие с първоначално заложените цели – когато обработването е във връзка с договорно правоотношение, използването се прекратява след прекратяване на договора със субекта, но данните не се изтриват преди изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните. Когато обработването е на основание съгласието на субекта, “Джоб Център.бг“ ЕООД прекратява използването на личните данни след оттегляне на съгласието и данните се изтриват без ненужно забавяне след оттегляне на съгласието или до изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните. Нормативните актове, определящи сроковете на съхранение включат, но не се ограничават до: Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, Закона за счетоводството (за съхранение и обработка на счетоводни данни), Закона за задълженията и договорите (давностни срокове за предявяване на претенции), актовете, определящи задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство. Без да се противоречи на предходното, изтриване или анонимизираме на лични данни е невъзможно, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на постъпила жалба на субекта на данни.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
  • други администратори на ЛД, при осъществяване на преносимост на данните;

Права на субектите на лични данни:

 

Право на информация:

Субектът на данни има право да поиска:
  • информация за това дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
  • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

Право на корекция:

В случай че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, субектът на данни има право, по всяко време, да поиска от “Джоб Център.бг“ ЕООД:
  • да заличи, коригира или блокира предоставените от субекта лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;   • да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават по електронен път.

“Джоб Център.бг“ ЕООД се произнася по искането в 30-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни, този срок може да бъде удължен до 90 дни, за което “Джоб Център.бг“ ЕООД уведомява субекта своевременно. С мотивиран отговор “Джоб Център.бг“ ЕООД дава или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация.

Право на възражение:

По всяко време субектът на данни има право да възрази срещу обработването на личните си данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани.

Право на ограничаване на обработването:

Субектът на данни може да поиска ограничаване на обработваните лични данни ако:
 оспорва верността на данните – за периода, в който се проверява верността им; или
 обработването на данните е без правно основание, но вместо да бъдат изтрити, субектът на данни иска тяхното ограничено обработване; или   “Джоб Център.бг“ ЕООД повече няма нужда от тези данни (за определената цел), но субектът на данни има нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
  • субектът на данни е подал възражение за обработването да данните и очаква резултатите от проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост на данни:

Субектът на данни може да поиска “Джоб Център.бг“ ЕООД да предостави личните му данни в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:
  • “Джоб Център.бг“ ЕООД обработва данните съгласно декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
  • обработването се извършва автоматизирано.

Право на жалба:

В случай че субектът на данни прецени, че “Джоб Център.бг“ ЕООД нарушава приложимата нормативна уредбав областта на защита на личните данни, той може да се свърже с дружеството за изясняване на въпроса. Субектът на данни има и право да подаде жалба пред органа по защита на личните данни, а именно Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. такава жалба е възможно да бъде подадена и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Право на достъп:

По всяко време субектът на данни има право да получи потвърждение дали се обработват лични данни свързани с него и ако това е така – да получи достъп до тях и информация относно обработването им и относно правата му във връзка с това.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Субектът на данни има право да поиска изтриване на свързаните с него лични данни без ненужното забавяне, ако са налице основанията, предвидени в чл.17 на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година.

КОНТАКТИ

 • Адрес: гр. София, ул. Любляна 34
 • Тел: +359 876 501 901
 • И-мейл адрес: office@jobcenter.bg
 • Работно време: Понеделник – Петък: 8: 00ч. – 17: 00ч.

Последвайте ни:

ТЪРСЕНЕ НА РЕГИСТРИРАНИ КАНДИДАТИ